Regler for lån af både

Generelle regler for lån af foreningens både.

Det medlem der har booket en af foreningens både og dermed er ansvarlig for lån af båden, er i det efterfølgende benævnt som ”låner”.

Den af bestyrelsen udpeget bådansvarlige, kaldes for ”udlåner”.

Alle fejl eller mangler skal anmeldes til den bådansvarlige.

 1. Låner skal være medlem af foreningen på lånetidspunktet, og må ikke være i restance.

2. Låner er ansvarlig for enhver skade der sker på båd og tilhørende udstyr.

3. Alle som befinder sig i bådene skal være medlemmer og ikke være i restance.

4. Bestyrelsen fastsætter værdien af båd, motor, trailer og tilhørende udstyr.

     Det er de beløb der ligger til grund for den erstatning, låner skal betale ved skade eller værdiforringelse under og efter brug af det lånte.                                 Værdiansættelserne fremgår af foreningens årsregnskab som forelagt på den til enhver tid senest afholdte generalforsamling.

 5. Regler for lån af både, kan ændres, og ændringerne vil blive offentliggjort i foreningens facilitetsfolder. Det vil altid være facilitetsfolderen tilgængelig på       foreningens hjemmeside på lånetid­spunktet der er gældende. Det påhvil­er låner selv at sikre sig kendskab til regelsættet.

 6. Både eller udstyr fra både, må ikke ud­lånes til andre.

 7. Låner skal altid være med, når båden benyttes og transporteres.

 8. Det påhviler låner at sikre at alle regler såsom færdselsregler, søfartsregler mv. overholdes.

 9. Bådsættet må kun bruges til at dyrke sportsfiskeri, dvs. ikke til udlægning af garn, ruser eller anden form for fritids­ fiskeri.

10. Låner skal altid selv sørge for at kontrol­lere at alt er i den forventede stand, og med det samme gøre udlåner opmærk­ som på eventuelle fejl og mangler.

11. Vurderer udlåner at vejret er for farligt for sejlads, kan udlåner aflyse låneaf­talen.

12. Bådsættet skal afleveres i rengjort stand, ellers kan udlåner pålægge låner et gebyr for rengøring. Gebyret fastsættes af udlåner.

13. Når man booker en båd er lånetiden fastsat til 1 time før solopgang til en time efter solnedgang, medmindre andet er aftale med udlåner.

14. Både/bådsæt kan kun lånes og bookes for 2 dage af gangen.

15. Man må aldrig tage eller benytte bådene uden at de er booket, og bookingen er bekræftet, også selvom de står ledige på hjemmesiden.

16. Nøgler til foreningens både må ikke overdrages, udlånes eller kopieres. De er foreningens ejendom.

17. Nøgler skal returneres til en bådansvarlig eller bestyrelsesmedlem, når man ikke længere er gyldigt medlem. Bortkomne nøgler kan resultere i et                  erstatningskrav svarende til prisen for udskiftning af låse og nøgler.

 

Enhver overtrædelse af de generelle regler eller tillægsregler kan medføre eksklusion.

 

Tillægsregler for lån af foreningens trailer både.

1. Låner skal være fyldt 18 år på lånetid­ spunktet og have gyldigt kørekort til bil.

2. Låner skal have et fornødent kendskab til brug af båden. Udlåner, kan til enhver tid aflyse låneaftalen, såfremt udlåner vurderer at låner ikke har                   tilstrækkelig kendskab og erfaring med brug af båd, motor og trailer.

3. Udlåner kan ikke gøres ansvarlig for fejl eller mangler på trailer i forhold til færdselsloven, det påhviler låner, inden kørsel, at sikre at trailer og andet            udstyr er i overensstemmelse med færdselslov­ en.

4. Ved lånets start erlægges et lånegebyr pr. dag.

5. Låner sørger selv for benzin til bådmo­tor. Der skal benyttes blyfri benzin uden tilsat olie.

6. Afleveres hele bådsættet ikke rettidigt, betales der dobbelt lånebeløb for hver dag der går indtil bådsættet er afleveret.

7. Udgifter for punkteringer eller andre defekter sket under kørsel og brug af trailer påhviler låner.

8. Hvis en låner ikke afhenter et booket bådsæt, skal lånegebyret stadig betales, medmindre afbestilling er sket rettidigt. Rettidig afbestilling af låner senest 3 dage før lånedag. Såfremt afbestilling skyldes dårligt vejr er årsag til ikke at afhente båden, anses afbestillingen som rettidigt. Det er dog                  udlåner der vurderer om vejret er rimelig grund til en låners afbestilling.

 

Enhver overtrædelse af de generelle regler eller tillægsregler kan medføre eksklusion.