Vedtægter for SF Fladsaa

§1 – Foreningens hjemsted

Foreningens navn er Sportsfiskerforenin­ gen Fladså. Foreningens hjemsted er den kommune som Fladsåen’s udspring ved Rådegård, Everdrup Sogn, ligger i.

§2 – Foreningens formål

Der er foreningens formål gennem leje af fiskevand, og erhverve faciliteter for at skaffe medlemmerne adgang til at udøve sportsfi­ skeri og ophjælpe og pleje fiskebestanden i foreningens vande.

§3 – Medlemsoptagelse

Enhver person, hvis medlemskab anbefales af medlemmer af foreningen, kan optages som medlem. Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen. Bestyrelsen kan afvise optagelse, såfremt den vurderer at pågæl­ dende, ikke har positive hensigter med et medlemskab.

§4 – Udelukkelse og eksklusion

Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke og ekskludere medlemmer. Eksklusion betyder at medlemmet bortvises fra foreningen,
og mister retten til at bruge foreningens faciliteter. Eventuel indbetalt kontingent refunderes ikke.

Udelukkelse betyder at medlemmer ikke for en given periode kan benytte navngivne faciliteter i foreningens regi.

Eksklusion eller udelukkelse kan ske på baggrund af:

Stk. 1. overtrædelse af foreningens love, regler og vedtægter
Stk. 2. handlinger der har til formål at øde­ lægge foreningens image

Stk. 3. uacceptabel opførsel ved brug af foreningens faciliteter
Stk, 4. angivelse af svigagtige oplysninger, herunder også tilmeldinger til foreningens konkurrencer

Det er op til bestyrelsen at vurdere om en handling skal medføre eksklusion eller udelukkelse.

§5 – Generalforsamlingens myndighed
Foreningens højeste myndighed er general­ forsamlingen.

§6 – Generalforsamlingens beslutningsdygtighed Generalforsamlingen er altid beslutnings­ dygtig i henhold til vedtægterne, uanset de fremmødtes antal.

§7 – Indvarsling af ordinær generalforsamling
Indvarsling til ordinær generalforsamling skal ske senest 30 dage før afholdelse. Ind­ varslingen kan ske på E­mail, ved annonce­ ring i lokalaviser eller ved skriftlig henven­ delse til medlemmerne.

Ved udsendelse af indvarsling benyttes de senest kendte adresser. Ordinær generalfor­ samling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

§8 – Adgang til Generalforsamlingen
Kun medlemmer der har betalt kontingent og ikke har udestående med foreningen kan deltage.

Medlemskort eller anden dokumentation for betalt kontingent, skal kunne fremvises på forlangende.

§9 – Dagsorden – Generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Vedtægtsændringer
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af juniorrepræsentanter
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Eventuelt

§10 – Generalforsamling – afstemning
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Så­ fremt der er mindst et medlem på gene­ ralforsamlingen der ønsker en skriftlig afstemning, skal dettes gøres gældende. Alle medlemmer der er fyldt 18 år har stemme­ ret, dog har medlemmer der betaler hus­ standskontingent, kun en stemme.

§11 – Generalforsamling – indkomne forslag
Generelle forslag til foreningen, samt æn­ dringer til vedtægterne skal være skriftlige, og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§12 – Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinære generalforsamlinger afhol­ des, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor formanden, med angivelse af dagsorden.

§13 – Bestyrelses sammensætning
På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på mindst 5 og højest 7 medlemmer, ved bestyrelse på 5 medlem­ mer er 2 medlemmer på valg i lige år og 3 medlemmer på valg i ulige år og ved 6 eller 7 medlemmer er 3 medlemmer på valg i lige år og 3­4 medlemmer på valg i ulige år. Bestyrelsen vælger efter hver generalforsam­ ling, en formand, næstformand og kasserer og fordeler i øvrigt forretningen imellem sig. Ingen kan bestride mere end en af disse poster. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen.

For at undgå eventuelle interessekonflikter skal opstillede kandidater til bestyrelsen oplyse generalforsamlingen hvorvidt kan­ didaten besidder bestyrelsesposter/tillids­ poster i andre sportsfiskerforeninger eller foreninger. Valgte medlemmer af bestyrel­ sen skal oplyse den øvrige bestyrelse såfremt man, i valgperioden påtager sig sådanne tillidsposter i andre sportsfiskerforeninger eller foreninger.

§14 – Bestyrelsens beslutningsdygtighed
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 1⁄2 delen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres ved afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.