Vedtægter for SF Fladsaa

§1 – Foreningens hjemsted

Foreningens navn er Sportsfiskerforenin­ gen Fladså. Foreningens hjemsted er den kommune som Fladsåen’s udspring ved Rådegård, Everdrup Sogn, ligger i.

§2 – Foreningens formål

Der er foreningens formål gennem leje af fiskevand, og erhverve faciliteter for at skaffe medlemmerne adgang til at udøve sportsfi­ skeri og ophjælpe og pleje fiskebestanden i foreningens vande.

§3 – Medlemsoptagelse

Enhver person, hvis medlemskab anbefales af medlemmer af foreningen, kan optages som medlem. Anmodning om optagelse rettes til bestyrelsen. Bestyrelsen kan afvise optagelse, såfremt den vurderer at pågæl­ dende, ikke har positive hensigter med et medlemskab.

§4 – Udelukkelse og eksklusion

Bestyrelsen er bemyndiget til at udelukke og ekskludere medlemmer. Eksklusion betyder at medlemmet bortvises fra foreningen,
og mister retten til at bruge foreningens faciliteter. Eventuel indbetalt kontingent refunderes ikke.

Udelukkelse betyder at medlemmer ikke for en given periode kan benytte navngivne faciliteter i foreningensregi.

Eksklusion eller udelukkelse kan ske på baggrund af:

Stk. 1. overtrædelse af foreningens love, regler og vedtægter
Stk. 2. handlinger der har til formål at øde­ lægge foreningens image
Stk. 3. uacceptabel opførsel ved brug af foreningens faciliteter
Stk, 4. angivelse af svigagtige oplysninger, herunder også tilmeldinger til foreningens konkurrencer Det er op til bestyrelsen at vurdere om en handling skal medføre eksklusion eller udelukkelse.

§5 – Generalforsamlingens myndighed

Foreningens højeste myndighed er general­ forsamlingen.

§6 – Generalforsamlingens beslutningsdygtighed

Generalforsamlingen er altid beslutnings­ dygtig i henhold til vedtægterne, uanset de fremmødtes antal.

§7 – Indvarsling af ordinær generalforsamling
Indvarsling til ordinær generalforsamling skal ske senest 30 dage før afholdelse. Ind­ varslingen kan ske på E­mail, ved annonce­ ring i lokalaviser eller ved skriftlig henven­ delse til medlemmerne. Ved udsendelse af indvarsling benyttes de senest kendte adresser. Ordinær generalfor­ samling afholdes hvert år inden udgangen af februar måned.

§8 – Adgang til Generalforsamlingen

Kun medlemmer der har betalt kontingent og ikke har udestående med foreningen kan deltage. Medlemskort eller anden dokumentation for betalt kontingent, skal kunne fremvises på forlangende.

§9 – Dagsorden – Generalforsamling

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af revideret regnskab
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Vedtægtsændringer
  6. Valg af bestyrelse
  7. Valg af juniorrepræsentanter
  8. Valg af 2 revisorer
  9. Eventuelt

§10 – Generalforsamling – afstemning

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Så­ fremt der er mindst et medlem på gene­ ralforsamlingen der ønsker en skriftlig afstemning, skal dettes gøres gældende. Alle medlemmer der er fyldt 18 år har stemme­ ret, dog har medlemmer der betaler hus­ standskontingent, kun en stemme.

§11 – Generalforsamling – indkomne forslag

Generelle forslag til foreningen, samt æn­ dringer til vedtægterne skal være skriftlige, og være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

§12 – Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinære generalforsamlinger afhol­ des, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst 1/5 af foreningens medlemmer skriftligt begærer det overfor formanden, med angivelse af dagsorden.

§13 – Bestyrelses sammensætning

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på mindst 5 og højest 7 medlemmer, ved bestyrelse på 5 medlem­ mer er 2 medlemmer på valg i lige år og 3 medlemmer på valg i ulige år og ved 6 eller 7 medlemmer er 3 medlemmer på valg i lige år og 3­4 medlemmer på valg i ulige år. Bestyrelsen vælger efter hver generalforsam­ ling, en formand, næstformand og kasserer og fordeler i øvrigt forretningen imellem sig. Ingen kan bestride mere end en af disse poster. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. For at undgå eventuelle interessekonflikter skal opstillede kandidater til bestyrelsen oplyse generalforsamlingen hvorvidt kan­ didaten besidder bestyrelsesposter/tillids­ poster i andre sportsfiskerforeninger eller foreninger. Valgte medlemmer af bestyrelsen skal oplyse den øvrige bestyrelse såfremt man, i valgperioden påtager sig sådanne tillidsposter i andre sportsfiskerforeninger eller foreninger.

§14 – Bestyrelsens beslutningsdygtighed

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når blot 1⁄2 delen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutninger afgøres ved afstemning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§15 – Bestyrelsens beslutninger

Over det på bestyrelsesmøderne passerede, føres et mødereferat, som efter mødet fremsendes til alle bestyrelsesmedlemmerne. Indsigelser til referatet skal være skriftlige, og skal være formanden i hænde senest 7 dage efter fremsendelse af referatet.

§16 – Juniorrepræsentanter

Generalforsamlingen kan vælge op til 2 juniorrepræsentanter. Vælger generalforsamlingen ikke 2 juniorrepræsentanter, er bestyrelsen bemyndiget til efterfølgende at vælge op til 2 juniorrepræsentanter. Juniorrepræsentanterne kan deltage på bestyrelsesmøderne, men har ikke stemmeret møderne . Juniorrepræsentanterne vælges for et år adgangen, dvs. for perioden fra en generalforsamling til en anden . Fratræder en juniorrepræsentant, kan bestyrelsen indsætte en ny for samme periode.

§17 – Valg af revisorer

Generalforsamlingen vælger 2 revisorer, for et år adgangen . Fratræder en valgt revisor, kan bestyrelsen indsætte en ny for samme periode.

§18 – Suppleanter – bestyrelsen

Der kan på generalforsamlingen vælges op til 2 suppleanter, som vælges for et år ad gangen. Suppleanterne vælges som nr 1 og nr 2 . Fratræder et bestyrelsesmedlem, indgår den førstkommende suppleant i bestyrelsen. Fratræder formand, kasserer eller næstformand, konstituerer bestyrelsen sig på ny.

§19 – Kassereren

Kassereren tegner foreningen i økonomiske anliggender med ansvar overfor foreningens samlede bestyrelse.

§20 – Næstformand

Fratræder formanden, indgår Næstformanden automatisk som formand, indtil ny konstitution.

§21 – Udvalgsposter

Bestyrelsen kan udpege medlemmer til at varetage forskellige erhverv i foreningen. Det kan være som facilitetsadministratorer, juniorleder, repræsentanter i eksterne udvalg og lignende.

§22 – Medlemskab

Foreningen tilbyder 4 former for medlemskab .

Juniormedlem – For medlemmer under 18 år. Et juniormedlem er at betragte som junior indtil udløbet af den kontingentperiode, hvor medlemmet fylder 18 år. Juniormedlemmer er forpligtiget til at oplyse cprnr til kassereren.

Seniormedlem – for medlemmer over 18 år.

Husstand – Dette medlemskab gælder for den samlede familie . Det betyder at det kan dække op til 2 voksne og deres børn under 18 år. Børn der er over 18 skal betale senior kontingent.

Æresmedlem som æresmedlem betales der ikke kontingent og medlemskabet er livsvarig, med mindre bestyrelsen finder reglerne omkring eksklusion gjort gældende.

§23 – Kontingentperiode

Kontingentperioden følger regnskabsåret.

§24 – Kontingentsatserne

Bestyrelsen fastsætter kontingenterne. Bestyrelsen kan i årets løb give mulighed for reducerede kontingenter for givne perioder, ligesom bestyrelsen er bemyndiget til at udstede dagkort. Bestyrelsen kan forhøje kontingentet, hvis de organisationer foreningen er medlem af, hæver deres kontingent. Bestyrelsen kan tillige forhøje kontingentet, såfremt udlejer, på de af foreningen lejede faciliteter, hæver udlejningsprisen.

§25 – Regnskabsåret

Følger kalenderåret.

§26 – Angivelse af oplysninger

Det er medlemmernes eget ansvar at sikre at kassereren har de korrekte kontaktop lysninger. For husstandsmedlemmer skal alle registreres med navn og adresse, og for alle medlemmer skal tillige fødselsdato oplyses. (revideret 22 .2 .2017)

§27 – Kontingentbetaling

Kontingentbetaling skal ske som det fremgår af foreningsbladet eller på hjemmesiden. Betaling af kontingent er en forudsætning for brug af foreningens faciliteter. Deltagelse ture og i foreningens konkurrencer, kan kun ske hvis kontingent er betalt.

§28 – Udmeldelse

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måned varsel til udløbet af kontingentperioden.

§29 – Regler for foreningens konkurrencer, brug af faciliteter mv.

Bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte disse regler, samt andre regler der ikke er omfattet af vedtægterne.

§30 – Foreningens opløsning

Foreningens opløsning kan kun besluttes af en generalforsamling, hvor mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for opløs ningen . Herefter skal der foretages en skriftlig urafstemning for alle foreningens medlemmer, hvor mindst 3/4 skal stemme for en opløsning. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler Næstved Kommunes ungdomsarbejde Vedtægter vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16 .12 .2009, revideret 4 .10 .2015, 17 .2 .2016, 22 .2 .2017


Vedtægter taget fra Bundhugget 02/2019.
(Webmaster).